Biz

Toplum

Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve toplumsal refaha katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca iş yeri haklarını korumak ve insan haklarına saygı göstermek, şirket kültürümüzde ve işimizin sürdürülebilirliğinde esastır. Bu nedenle çalışanlarımıza adil ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya ve kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen proje ve uygulamaları hayata geçirmeye gayret ediyoruz.

İŞ YERİMİZ

CCİ 10 ülkede 10.000’i aşan çalışanı ile faaliyet göstermektedir. CCİ İnsan Kaynakları politikamızın esası; büyümeyi sağlayacak iş gücünü bünyemizde yaşatmak, geliştirmek ve cezbetmektir. CCİ, çalışanlarına güven duydukları bir ortamda, kendilerini sürekli geliştirerek kişisel kariyerlerinde ilerleme olanağı sağlamayı amaçlar. Uluslararası insan haklarını benimser, kültürel çeşitliliğe inanırız. Hangi din, dil, ırk ya da cinsiyete sahip olursa olsun, tüm çalışanlarımız için eşit haklar ve eşit fırsatlar yaratırız. CCİ olarak çalışanlarımızın terfi etme ve kendilerini geliştirerek kurum içinde yükselmelerini teşvik ederiz. Bünyemizde her din, dil, ırk, cinsiyet ve kültürden çalışanımız olmasıyla gurur duyarız. Her çalışanımızı görev tanımı ve performansına göre değerlendirir, eşit fırsatlarda ve adil koşullarda çalışmalarını sağlarız.

Çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirmeleri, yetenek ve bilgilerini artırmaları için fırsatlar yaratırız ve çalışanlarımızı bu yönde teşvik ederiz.

İşyerimizde bize İş Etiği Kodumuz rehberlik eder. İş Etiği Kodumuz faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada koruyacağımız değerler, çalışanlara ve topluma karşı sorumluluklarımızı ve çalışanlarımızın şirketimize karşı sorumluluklarını kapsar.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi için hazırlanan ek bilgileri görmek için lütfen tıklayın. 

Çalışan Hakları

İnsan kaynakları süreçlerinde gösterilen yüksek performansın önemli bir parçası da insan hakları politika ve uygulamalarıdır. CCİ, gerek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin gerekse imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin esaslarını insan kaynakları politikasının temeli olarak değerlendirmektedir. İnsan haklarına saygı şirketimizin duyarlı bir şekilde iş yürütme taahhüdünü desteklemesi açısından kritik önem taşır. Bu taahhüdün bir teyidi olarak, TCCC, "İnsan Hakları Beyanı" (HRS) ve "İşyeri Hakları Politikası"’nı (WRP) 2007 yılında kabul etmiştir. CCİ olarak 2020 Vizyonumuz, şirket değerlerimiz ve sürdürülebilirlik stratejimizin kilit önceliklerinden biri olan insanhakları ve işyeri haklarına eksiksiz bir şekilde uyum sağlamak ve işyerimizi daha etik, güvenilir, insan haklarına saygılı ve uyumlu bir işyeri haline getirmek amacıyla, 2007 yılından bu yana “İşyeri Hakları Politikası” ile uyumlu bir insan kaynakları yönetim modelini uyguluyoruz.

İşyeri Hakları Politikası

Taahhüdümüzün önemli bir parçası olan insan haklarına saygı, CCİ’nin insan haklarına dayalışeffaf ve kapsayıcı işyerlerinin geliştirilmesine odaklanmış olan İşyeri Hakları Politikası kapsamındagüvence altına alınmıştır. Bu politikamız 8 başlıkta toplanmıştır:


• Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü
• Zorla Çalıştırma
• Çocuk İşgücü
• Ayrımcılık
• Çalışma Saatleri ve Ücretler
• Güvenli ve Sağlıklı İşyeri
• İşyeri Emniyeti
• Toplum ve Paydaşlar Sözleşmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational Health & SafetySürdürülebilirlik stratejimizle uyumlu olarak çalışanlarımızın sağlığını korumak ve çalışanlarımıziçin güvenli bir çalışma ortamı sağlamak üzere tüm fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri kurulmuştur. Operasyonlarımız genelinde Coca-Cola İş Güvenliği ve Sağlığı Sistemi (TCCOSH) çerçevesinde değişen ve gelişen iş sağlığı ve güvenliği öncelikleri takip edilmektedir. Ayrıca Sağlık ve Emniyet Kurulu tarafından OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulamalar ve iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri periyodik olarakgözden geçirilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu uygulamalarla birlikte sendikalarla imzalanan topluiş sözleşmeleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konuları ele alınmaktadır.


Türkiye, Ürdün, Kazakistan ve Azerbaycan’da toplam 20 faal İş Sağlığı ve Güvenliği Komitemiz bulunmaktadır. Bu komitelerde 52’si çalışan temsilcisi olmak üzere toplam 310 çalışan görev almaktadır. 2011 yılı içerisinde Türkiye'deki tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde iş sağlığı ve güvenliği denetimleri yapılmıştır. Bu denetimlerde yönetim ofisleri, depolama, sevkiyat alan ve işlemleri, bina donanım ve tesisatı, tesis işletme, teknik bakım operasyonları ve konuya ilişkin kayıt ve dokümanlar incelenerek, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve operasyonel kontrol uygulamalarının kritik süreçleri ve örnekleri belirlenmiştir. Ayrıca tüm fabrikalarımız her sene TSE OHSAS 18001 denetimlerine ve 2 senede bir TCCC KORE EOSH denetimlerine girmektedir. Bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği süreçlerimiz, hem bağımsız akredite bir kuruluş, hem de TCCC tarafından denetlenmektedir.

Çalışan Sağlığı ve Çalışma Ortamı

CCİ bünyesinde çalışan sağlığına son derece önem verilir. Proaktif bir yaklaşımla oluşabilecek sağlıkriskleri için önlemler alarak çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız. Bu anlayışla sağlık çalışmaları yıllık plan çerçevesinde yürütülür. İşe başlangıç sürecinde çalışanlarımıza işe giriş muayeneleri yapılarak çalışanlarımız için Hepatit-B taraması ve korunma amaçlı aşılama uygulaması gerçekleştirilmektedir. Hepatit-B taşıyıcı çalışanlarımızın yılda bir kontrolleri ve takipleri yapılmaktadır. Ayrıca her yıl, çalışanların bulaşıcılık oranı yüksek olan gribal enfeksiyonlardan korunmaları amacıyla düzenli olarak grip aşısı yapılmaktadır.

Trafikte olan ve ekranlı araç (bilgisayar, forklift,v.b) kullanan çalışanlarımızın göz sağlığını korumakve kişileri bilgilendirmek amacıyla her yıl yapılan göz muayenelerinin yanı sıra depo, temizlik, teknikservis ve mutfak personelimiz için 6 ayda bir portör muayenesi gerçekleştirilmekte ve akciğer filmleri çekilerek takipleri yapılmaktadır. Ayrıca forklift kullanan personelimizin, gürültüden kaynaklanabilecek işitme problemlerinin takibi için işitme testleri her yıl düzenli olarak tekrarlanmaktadır.

Haftalık laboratuvar ziyaretleri ile kronik hastalığı olan çalışanlarımızın kontrolleri yapılarak kendilerineuygun tedavi seçenekleri önerilmektedir. Hastalık yönünden şüpheli görülen kişilerin de testleriyapılmaktadır. Ayrıca her yıl çalışanlarımızın sağlığı ve iş güvenliği için büyük katkısı olacağına inandığımız ergonomi- hijyen- koruyucu ekipman kullanımı eğitimleri verilmektedir.

CCİ Mucitleri Çalışıyor Hem Şirketimiz Hem de Çevre Kazanıyor

İnovasyon Yarışması

Coca-Cola İçecek, “İnovasyon Yarışması” projesiyle çalışanları arasında inovasyon kültürünü yaymayı, çevreye olan duyarlılığı arttırmayı, yenilikçi çalışanlarının tanınmasını ve ödüllendirilmesini hedefliyor. Coca-Cola İçecek için, yenilikçi ve çevreci bir iş modelinin kurulması ve çalışanların bu yönde teşvik edilmesi, hem şirket hem toplum hem de çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak için bir zorunluluktur. Her seviyeden çalışanın yaratıcı potansiyelini desteklemek için CCİ Türkiye’nin hayata geçirdiği İnovasyon Yarışması çevre performansımıza önemli katkı sağlıyor. 2009 yılında Türkiye tedarik zincirimizde başlattığımız uygulamayla aldığımız başarılı sonuçların ardından 2010 yılında CCİ İnovasyon Yarışmasının kapsamını tüm Türkiye operasyonuna genişlettik. Yarışmaya 2009 yılında 211, 2010’da 187, 2011 yılında ise 119 adet proje başvurusu yapıldı.Innovation Competition

2012 yılında düzenlenen 4. CCİ İnovasyon Yarışmasında ise pek çok proje arasında 22 tanesi finalist olarak seçildi. CCİ Türkiye departman yöneticileri ve fabrika müdürlerinden oluşan jüri, finalistleri yaratıcılık, fayda, maliyet ve uygulanabilirlik kriterleri üzerinden değerlendirdi. Bir İnovasyon projesi ve iki Replikasyon projesi kazananlar olarak açıklandı. İnovasyon kategorisinde Ahmet Murat "Tetrapak Paketleme Hattı Yapıştırıcı Fırlatma Sistemi" projesiyle birincilik ödülünü kazandı. Replikasyon dalında birincilik ödülü ise Mahmudiye fabrikasından Serkan Ersoy, Murat Arslan, İrfan Bulut ve Nadir Şık’ın "Alt Tasarımın Değiştirilmesi" projesiyle, Elazığ fabrikasından Erkan Toros ile Muhammed Karakaş’ın "CO2 Verimliliğinin Arttırılması" projesi arasında paylaşıldı.

TOPLUM

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde toplumun önceliklerini önemser ve her birinin gereksinimlerine yanıt olabilecek çözümlere destek veririz. Faaliyetlerimizden etkilenen ya da faaliyetlerimizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileme gücü olan paydaşlarımızla etkili diyalog kurar ve topluma fayda sağlayacak fırsatlar yaratmak için çalışırız. Bu çerçevede ilgili paydaşlarımızla sürekli olarak iş birliği yaparız.

CCİ yerel ihtiyaç ve beklentilere yanıt vermeye gayret eden küresel bir şirkettir. On ülkede 360 milyondan fazla kişiden oluşan tüketici tabanı, yerel görüşleri anlamamızı ve onlara saygı duymamızı gerektirmektedir. Paydaşlarımızla olan sürekli diyaloğumuz toplumsal yatırımlarımızın ana eksenini oluşturur.

Coca-Cola ürünleri yerel olarak üretilmekte, böylelikle yerel topluluklar için doğrudan ve dolaylı binlerce istihdam olanağı yaratmaktadır. Bu sayede işimiz faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin ekonomileri ve toplumları üzerinde önemli ve pozitif bir etki yaratmaktadır. Ayrıca, yerel toplulukların toplumsal ve ekolojik sorunları ile ilgilenir ve adımlar atarız. Yerel topluluklarımıza destek vermek adına attığımız adımlardan bazıları şunlardır:

  • Yerel tedarikçi ve bayilerle çalışarak ve yerel istihdam uygulamalarıyla faaliyet gösterdiğimiz pazarların ekonomik gelişimine doğrudan katkıda bulunuyoruz.
  • Yerel topluluklarımızın temsilcileriyle diyalog platformları oluşturuyoruz.
  • Çevre ve kaynak koruma, sağlık, aktif yaşam, eğitim, gençlerin gelişimi ve afet yardımına odaklanan programlara katkı sağlayarak yerel toplulukların ve ulusal düzeyde toplumların refahını destekliyoruz.
  • Çalışan gönüllülüğünü destekleyerek çalışanlarımızın topluma katkı programlarında yer almalarını destekliyoruz.

CCİ’nin Ekonomik Etkisi Araştırması

2010’dan bu yana devam eden küresel kriz bağlamında, CCİ Coca-Cola Sistemi’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini ölçmeyi hedefledi. Boğaziçi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve CCİ yöneticilerinden oluşan bir çalışan grubu, CCİ’nin istihdam alanındaki çarpan etkisinin 10 olduğu sonucuna vardı. Farklı bir deyişle, CCİ tarafından yaratılan her bir istihdam 10 tane daha istihdam alanı yaratıyor. 2013 yılında benzer bir araştırma Ürdün’de gerçekleştirilecek.

CCI Pakistan ve WWF, Pakistan’da Temiz İçme Suyu Erişimini Artırmayı Hedefleyen PAANI Projesinde İşbirliği Yapıyor

CCI Pakistan ve World Wide Fund Nature küresel ağının bir parçası olan WWF-Pakistan 2015’te bir işbirliği anlaşması imzalayarak Pakistan’da güvenli içme suyuna erişimini artırmayı hedefleyen PAANI projesini başlattı. Şirket ve toplum bazında su yönetimi anlayışını geliştirmeyi amaçlayan bu proje ile CCİ Pakistan su kaynakları kullanımı alanında topluma olan katkısını artırıyor.

PAANI projesinin uygulama bölgeleri temiz içme suyu kıtlığının derecesi, yerel toplumun ihtiyaçları ve projeye olan gönüllü ilgisine göre belirleniyor. WWF proje uygulama bölgelerini seçerek yerel toplumla bağlantı ve işbirliğini sağlıyor. Haziran 2016 itibariyle CCBPL ve WWF tarafından farklı bölgelerde 9 adet su filtreleme tesisi kurularak ihtiyaç sahiplerine toplamda 3.433.784 litre temiz içme suyu sağlandı. 2016 sonuna kadar 6 adet tesisin daha devreye alınması ve toplam tesis sayısının 15’e çıkartılması planlanıyor. 

Tesis kurulumları toplumsal bilinçlendirme ve seferberlik faaliyetleri ile birlikte gerçekleştiriliyor. Yerel mahallelerin sakinleri temiz su kullanımı ve yönetimi konusunda, özellikle kadınların güçlendirilmesi konusunu da içine alacak şekilde, bilinçlendiriliyor ve faaliyet kapasitelerinin artırılması sağlanıyor. Şu ana kadar açılan 9 tesisle birlikte ilgili mahallelerde 33 adet toplumsal bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi. PAANI projesinin aynı zamanda yerel toplumsal ihtiyaçlara en iyi şekilde karşılık veren sürdürülebilir temiz içme suyu sağlama proje modellerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. 

Hayata Artı Vakfı ve Hayata Artı Gençlik Programı

Coca-Cola Hayata Artı Vakfı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Yaşama Dair Vakıf (YADA) işbirliğiyle gerçekleştirilen Hayata Artı Gençlik Programı, 2012 yılında altı şehirde altı projeye destek verdi. 18 ve 30 yaşları arasındaki gençler tarafından yürütülen projeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki, su kaynaklarının korunması, atık yönetimi ve ormanların sürdürülebilir kullanımı gibi şemsiye başlıklar altında uygulanıyor. Program Türkiye’de toplumsal sorunlara kendi projeleriyle katkı yapan gençlere destek veren ilk ve tek sivil toplum girişimi olma özelliğini taşıyor. Programdan örnekler aşağıdadır:

Sığlalar Geri Dönüyor -Muğla/Köyceğiz

Projeyle, Köyceğiz Sığla Ormanları’nda kopuk orman parçaları arasında orman koridorları yaratarak ekolojik bütünlüğün sağlanması hedefleniyor. Ayrıca eko-turizm gibi çevre dostu alternatif geçim kaynaklarının tanıtılmasıyla yerel halkın ormanları koruma istekliliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Gezi Dostu Çevreci Solucanlar- Izmir/Menemen

Dünyanın en verimli alanlarından biri olan Gediz Vadisi su kaynaklarını fakirleşmesi ve aşırı kimyasal kullanımı tehlikeleriyle karşı karşıya. Proje solucan gübresi tekniğini yerel çiftçilere tanıtarak Gediz Nehri’ndeki kimyasal kirlenmeyi azaltmayı amaçlıyor. Bu çevre dostu tarım tekniğini kullanmayı isteyen çiftçileri desteklemek için Solucan Gübresi Üreticileri Ağını kurduk.

Halep Çamlığında Kuş Sesleri- Adana/Yumurtalık

Proje, zararlı kese kurdu ile mücadele için ötücü kuşların üremesini sağlamak gibi biyolojik önlemlerle Halep Çam Ormanı’nı korumayı hedefliyor.

Tortum Çağlasın, Doğa Canlansın- Erzurum/Tortum, Uzundere

Proje, ekolojik turizm etkinlikleri başlatmayı, kurumları (yerel yönetimler, kamu ve sivil toplum) harekete geçirmeyi ve ulusal ve uluslararası düzeyde konuya dair toplumsal bilinci artırmayı, böylelikle bölgenin ekolojik sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Destek Verdiğimiz Toplumsal Projelerden Örnekler

Kan Bağışları- Türkiye

Muhtelif fabrikalardaki CCİ çalışanları 2012 yılında 300 üniteden fazla kan bağışında bulundu.

Sağlığım Projesi- Türkiye

İl Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen projede Derekızık köyündeki kadınlara göğüs kanseri ve aile planlaması dersleri verildi.

Eşler Kulübü- Türkiye

CCİ Bursa Fabrikası’nda kurulan gönüllü sosyal kulüp, yerel halktan yardıma muhtaç kişilere destek vermeye devam etti.

Engelli Çocukları Destekliyoruz- Ürdün

Temmuz 2012 Uluslararası Engelliler Günü’nde Ürdün çalışanları Engelli İnsanlarla İlişkiler Kurumu’nun engelli çocuklar törenine sponsor oldular. (Foto)

Sağlık için Her Damla Su Önemli- Kazakistan

Kazakistan’ın Arshaly bölgesindeki kırsal alanda güvenli içme suyu ve sanitastona ulaşımdaki kısır ciddi bir sorun oluşturuyor. Steril su yetersizliğinden, bölgedeki yetişkin nüfusunun %90’ı diş hastalıklarından muzdarip. Proje pilot bölgelerde temiz içme suyuna ve sanitasyona ulaşım sağlayarak insan sağlığını iyileştirmeyi, yerel seviyede sağlık ve hijyene dair farkındalığı artırmayı ve konuyla ilgili bilgi alışverişini hedefliyor. 2012 yılında proje kapsamında 16 kırsal merkezde 35 içme suyu kaynağı test edilirken, 64 gönüllüye eğitim sağlandı.

Yeşil Hazar- Kazakistan

İçme suyuna ulaşım, su yönetimi, su tedariki ve sanitasyon Kazakistan gündeminin başlıca maddelerinden. Yalnızca bilgi aktarımını değil, aynı zamanda öğrenci ve öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınma yetenek ve yetkinliklerinin gelişimini hedefleyen güncel eğitim kaynaklarının gelişmesi Kazakistan’daki çevre eğitiminin teşvikinde önemli bir alan oluşturuyor. Bu bağlamda Yeşil Hazar, Kazakistan’ın Hazar kıyı bölgelerinde su ve su ile ilgili konularda kamu bilinci ve çevre eğitimi üzerine bir enstrüman görevi görüyor.

CCİ Topluma Katkı Ödülleri

2010 yılında ilk defa gerçekleştirdiğimiz CCİ Topluma Katkı Ödülleri Programı, topluma ve çevreye katkıda bulunan girişimleri başlatan, destekleyen ve diğer çalışanlarımız ile paydaşlarımızı bu amaçla motive eden çalışanlarımızı ödüllendirmeyi hedefliyor. Kazakistan, Türkiye, Kırgızistan, Pakistan ve Ürdün’de kendi yarattıkları kaynaklarla toplumsal ve çevresel sorunların çözümünde rol oynayan çalışanlarımızın, hayata geçirdikleri uygulama ve projelerle katıldıkları yarışmada projeler her yıl değerlendirilerek en iyi projeler ödüllendiriliyor.

2012 yılında yarışma kapsamında CCİ operasyonlarından 1.149 kişi projeleriyle online oylamaya katıldı. 20 katılımcı arasından 2012’nin en başarılı 10 projesi final turunda yarışmak üzere seçildiler. Azerbaycan’dan Seher Boyrazoğlu birinciliği elde ederken, Türkiye’den Aslıhan Başarık ikinciliği, Pakistan’dan Arsalan Rauf üçüncülüğü elde etti.

 

 

 

 

adinteractive