Şirket Ana Sözleşmesinin 3 (viii) ve 15.1.b. maddelerinde şirketin bağış yapılabilmesine ve yapılacak bağışların sınırına dair hükümler yer almaktadır.

Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin (viii) bendi uyarınca, Şirket işletme konusunun gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde sosyal amaçlı vakıf kurabilir; bu vakıflara ve diğer sosyal amaçlı vakıflara o yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5’lik kısmını aşmamak kaydıyla kardan pay ayırabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi,  yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması ile bağışların Sermaye Piyasası Kanunu’nun düzenlediği örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 522. maddesine uygun olarak Şirket’in yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurabilir veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla yedek akçe ayırabilir.

Ana Sözleşmenin 15. Maddesinin 1(b) bendi uyarınca, Şirket’in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının, vergi muafiyetini haiz oldukları sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına halel gelmemek şartıyla, %2’si Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na ve %1’i B Grubu payların çoğunluğunun belirleyeceği bir vakfa bağış yapılmak üzere ayrılır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve Şirket esas sermayesinin çoğunluğunu temsil eden payların değişikliği onaylaması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağışlara ilişkin olarak sınırlayıcı bir düzenlemeye gidilmesi halinde, mevzuata uyum amacıyla yapılacak Esas Sözleşme değişikliğinde yukarıda değinilen ağırlaştırılmış nisaplar uygulanmayacaktır.

Ana Sözleşmenin bu maddesine göre yapılacak bağış ve yardımlarda kamuya açıklamaya ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

adinteractive