Bilgilendirme Politikası

1. Amaç

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Bilgilendirme Politikası, bilginin bütün paydaşlara zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik ilkeleri içerisinde ulaştırılmasını öngörmektedir.

2. Yatırımcı ilişkileri departmanı

Payları Borsa İstanbul (BİST), Amerikan depo sertifikaları ise ABD’de tezgahüstü piyasalarda işlem görmekte olan CCİ, pay sahipleri haklarının kullanımının kolaylaştırılması amacıyla yeterli sayıda personelden oluşan yatırımcı ilişkileri departmanını oluşturmuştur.  

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik prensiplerini esas almaktadır. Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri departmanı, şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek ve bilgi paylaşımında asimetriyi önleyecek şekilde, bilginin zamanında, doğru ve anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi yürütmektedir.

3. Kamuyu aydınlatma

3.1. Genel esaslar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve BİST düzenlemeleri uyarınca gerekli olan bütün diğer konulara ek olarak şirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişikliğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gerçekleşmeler hakkındaki bilgiler kamuya derhal açıklanmaktadır. Ancak, kamuya yapılan hiçbir açıklama, Şirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayısıyla Şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar doğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve Şirkete ait ticari sırlar açıklanamaz. CCİ kamuya yönelik açıklamaları SPK’nın ve BİST’in mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaktadır. 

SPK’nın Özel Durumlar Tebliği’ne uygun olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından, gerekli durumlarda diğer departmanlarla koordine edilerek hazırlanan özel durum açıklamaları Şirket Yetki Çizelgesine (Chart of Authority) uygun olarak onaylanıp Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ta yayınlanır. 

Bunun yanı sıra pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri departmanına yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır. 

Kamu tarafından bilinmeyen bir hususun açıklanmasının gerekli olduğu her durumda, Murahhas Aza, Mali İşler Direktörü, Hukuk Direktörü, Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, konuyu Şirketin Bilgilendirme Politikası çerçevesinde inceleyerek gereğini yapmaktadır. İlk kez açıklanacak olan her türlü bilgi, bu süreçten geçmek zorundadır. 

Şirketin Bilgilendirme Politikası ve bu politikada yapılan tüm değişikliklere ilişkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu’na sunmaktadır. Yönetim Kurulu anılan hususları görüşerek onaylamakta, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası kamuya açıklanmakta ve Genel Kurul’un bilgisine sunulmaktadır. İşbu Bilgilendirme Politikasını yürütmekten Yatırımcı İlişkileri Departmanı sorumludur. 

Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler mali tablo ve dipnotlarda açıklanmaktadır.

3.2. Kamuyu aydınlatma araçları

CCİ, üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Finansalların açıklanmasını izleyen iş günü telekonferans/webcasting düzenlenmektedir. Bu sayede katılımcılara şirketin açıklanan sonuçlarını değerlendirme ve sorularını hazırlamaları için gereken fırsat verilmiş olmaktadır. Yönetim belirli aralıklarla, operasyonel sonuçlar hakkında bilgi vermek ve soruları cevaplamak amacıyla analist toplantıları düzenlemektedir. Söz konusu telekonferans / webcast kayıtları ile analist toplantısı kayıtlarına katılamayan yatırımcıları da bilgilendirmek amacıyla toplantının ertesinde erişim sağlanmaktadır.

Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu hazırlamaktadır. 

Üst yönetim ve yatırımcı ilişkileri, ulusal ve uluslararası düzeydeki yatırımcı konferanslarına katılmakta ve yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla birebir toplantılar yapmaktadırlar. Bilginin asimetrik dağılımını engellemek için bu toplantılarda kullanılan sunumlar şirketin internet sitesine eklenmektedir.

Geleneksel bilgi aktarım kanallarına ek olarak, kamuya yönelik açıklamalarda diğer iletişim araçları da kullanılmaktadır. Bu çerçevede, BİST’e yapılan özel durum açıklamaları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitemizde yayımlanmakta ve iletişim bilgilerini Şirketimize vermiş olan kontak listemizde bulunan kişilere doğrudan e-posta ile gönderilmektedir. 

CCİ’nin www.cci.com.tr adresinde bulunan kurumsal internet sitesi, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. İnternet sitesinin içeriğinin güncellenmesinden Kurumsal İlişkiler Departmanı ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı sorumludur. Internet sitesinde, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği yer alan bilgiler Bizi Tanıyın, Yatırımcı İlişkileri, Bilgi Toplumu Hizmetleri, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İnsan Kaynakları ve Basın Odası başlıkları altında bulunmaktadır.

Internet sitesi herkese açıktır ve herhangi bir sınırlama yoktur. Internet sitesi ziyaretçileri gizli tutulur. İş Sistemleri Grubu tarafından internet sitesinin güvenliğini sağlamak için tüm olası tedbirler alınmıştır. CCİ internet sitesinin her sayfasında Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası yer almaktadır.

Yıllık faaliyet raporları Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlanmakta ve dağıtım listemizdeki kişilere e-posta ile gönderilmektedir. Dağıtım listesinde yer almak için herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Şirket olağan genel kurul toplantıları için faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve CCİ Bilgilendirme Politikası’yla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından bir bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadır.

Yine SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda şirket internet sitesinde Kar Dağıtım Politikası’na, Bilgilendirme Politikası’na, Ücretlendirme Esasları’na ve “Etik Kod”a yer verilmektedir. 

CCİ yatırımcılar dışındaki paydaşlarıyla ilişkilerini tedarikçi politikası, insan kaynakları politikası, kurumsal sosyal sorumluluk politikası gibi diğer iletişim politikaları vasıtasıyla sürdürmektedir. Bu politika ve stratejilerin uygulanmasından sırasıyla Tedarik Zinciri, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İlişkiler departmanları sorumludur. 

CCİ’nin Sürdürülebilirlik Raporu şirket internet sitesinde yayımlanmakta olup rapor periyodik olarak güncellenmektedir.

Şirket kamunun aydınlatılması amacıyla yukarıda sayılan iletişim araçlarına ek olarak, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, Türk Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, basın bültenleri, sunumlar, telefon, elektronik posta ve faks gibi iletişim araçları üzerinden yapılan bilgilendirme ve açıklamalar da kullanmaktadır.

3.3. Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında BİST’e yapılan özel durum açıklamaları ile birlikte basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilinir. Basında yayımlanmış olan her açıklamanın bir kopyası da Şirketin internet sitesine konulmaktadır. Basından gelen bilgi talepleri, Şirketin Kurumsal İlişkiler departmanı tarafından toplanıp “CCİ Kamuyu Aydınlatma ve İletişim Protokolü” ve “CCİ Bilgilendirme Politikası”na uygun olarak değerlendirilmekte ve buna göre cevaplanmaktadır.

Şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan tüm haber ve söylentiler medya izleme şirketleri tarafından takip edilmekte ve şirket üst yöneticilerine ek olarak ilgili şirket çalışanlarına da günlük olarak raporlanmaktadır. Şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir haber yayımlanırsa, Kurumsal İlişkiler ve Yatırımcı İlişkileri departmanları tarafından durum değerlendirilir, BİST veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin CCİ Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

4. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve şirket sözcüleri

İdari sorumluluğu olan kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri, komite üyeleri, Murahhas Aza ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir. Bu kişiler aynı zamanda “İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi”nde yer almaktadırlar.

Basın dahil bütün bilgilendirme kanallarında ve pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle yapılan bütün toplantılarda Şirketin sözcülüğünü, yalnızca Murahhas Aza, Mali İşler Direktörü, Kurumsal İlişkiler Direktörü veya Yatırımcı İlişkileri Müdürü veya Murahhas Aza’nın tayin ettiği başka bir temsilci yapmaktadır.

5. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Şirketimizde “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi”nde bulunanların bu listede yer almalarından kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik şekilde hazırlanmış olan mektuplar aracılığıyla hatırlatılmaktadır. “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından mevzuata uygun olarak güncellenmektedir.

CCİ, açıklanıncaya kadar içsel bilginin gizliliğinin korunması için CCİ Yetki Çizelgesi ve CCİ Bilgi Koruma Politikası doğrultusunda tüm gerekli önlemleri alır.

Şirket sözcüsü konumunda bulunan kişiler her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan zamanda Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler. Sessiz dönem uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri mali tabloların açıklanma tarihlerinin kesinleşmesiyle birlikte Şirket internet sitesinde Yatırımcı Takvimi başlığı altında yayımlanır. Mali tablo açıklanma tarihleri ve ilgili sessiz dönem, hesap döneminin bitiminden en az 2 hafta önce kesinleştirilip Yatırımcı Takvimi aracılığıyla duyurulur.

Sessiz dönem boyunca CCİ şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte, Sessiz dönem, şirket hakkında kamuya açıklamaya yetkili kişilerin, konferans, panel vb. etkinliklere katılımlarına ve konuşma yapmalarına engel değildir. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yürütülen Yasak Dönem uygulaması ise şirket Etik Kodunda düzenlenmiştir.

Genel prensip olarak, şirket ve şirket nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek içsel bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda CCİ İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

6. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanmasına ilişkin esaslar

Şirketimiz düzenli olarak yıl sonu finansal sonuçlarını açıklarken bir sonraki yıla ilişkin beklentilerini de hazırlanan bilgilendirme notu içeriğinde kamuya açıklamayı prensip olarak benimsemiştir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK’nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen faaliyet raporları veya KAP’ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir.

Şirket’in kamuya açıklanacak geleceğe yönelik değerlendirmelerinin belirlenmesi, geleceğe yönelik olarak kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, aşağıda yer alan sayı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılacak olan açıklamanın kararlaştırılması ve daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer vermek üzere yılda en fazla dört defa olmak şartıyla yapılacak açıklamaların belirlenmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi yetkilendirilmiş ve yukarıda bahsedilen hususlar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yazılı onayına bağlanmıştır.

7. Yürürlük

Bu Bilgilendirme Politikası CCİ’nin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından kabul edilerek 20 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek onaylanmış ve derhal yürürlüğe konmuştur. 

adinteractive