Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

 

BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI’NE UYUM BEYANI

 

Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen “Kurumsal Yönetim İlkeleri” ile uyum içinde yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde değinilen konu başlıklarının her biri için Şirketimizin uygulamalarına dair bilgiler yanında bu ilkelerde yer alan prensiplerin uygulanmadığı durumlar varsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, varsa bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte Şirketimizin yönetim uygulamalarında ilkelerde yer alan prensipler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara da yer verilmektedir.

 

Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ve uymakla yükümlü olduğumuz ilkeler dışında kalan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

 

 • Yönetim Kurulumuzda yalnızca bir kadın üye bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulumuza kadın üyelerin sayısının artırılması Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.
 • “Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.
 • CCİ’nin Esas Sözleşmesinde, C Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu ve B Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
 • A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin hamillerine, yönetim ile ilgili olarak bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri de CCİ Yönetim Kurulu’nun, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1 üyesi B grubu pay sahiplerince atanan, 4 üyesinin de bağımsız olmak üzere toplam 12 üyeden oluşmasıdır.

 

 

 

 

 

 1. Sedat Eratalar

Dr. R. Yılmaz Argüden

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

 

 

 

 

 1. Hurşit Zorlu

Dr. Deniz Can Yücel

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

 

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

 

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

 

CCİ’de Şirket ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri yöneten ve doğrudan Mali İşler Direktörü Michael Anthony Coombs’a raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri Departmanı bulunmaktadır.

 

CCİ Yatırımcı ilişkileri birimi çalışanlarının bilgileri aşağıda yer almaktadır:

 

Dr. Deniz Can Yücel                                            

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Tel: +90 216 528 3386

Faks: +90 216 510 7008               

E-posta: deniz.yucel@cci.com.tr

Lisansları: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no: 201132) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no: 700607) Lisansları

 

Dr. Nebahat Rodoplu Doğan

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: +90 216 528 3392

Faks: +90 216 510 7008               

E-posta: nebahat.rodoplu@cci.com.tr

Lisansları: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no: 208812) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no: 701575) Lisansları

 

Özge Taşkeli

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Tel: +90 216 528 4382

Faks: +90 216 510 7008

E-posta: ozge.taskeli@cci.com.tr

Lisansları: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 (belge no: 205139) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (belge no: 702106) Lisansları

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yöneltilen sorular CCİ Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. CCİ Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2016 yılı içinde 14 adet Yatırımcı Konferansı ve roadshowa katılmış, 25 adet telekonferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, şirket merkezinde veya yatırımcıların ofisinde olmak üzere 242 kurum ve fondan 451 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir. Her çeyrek yapılan finansal açıklamaların ertesi günü açıklanan sonuçları tartışmak amacıyla 4 adet telekonferans düzenlemiştir.

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, CCİ’nin stratejik ve operasyonel performansıyla ilgili gelişmeleri paylaşmak ve bu konudaki bilgi taleplerini cevaplamak amacıyla düzenli aralıklarla analist ve yatırımcılarla toplantılar yapmaktadır. Bu toplantılar eşitlik ilkeleri çerçevesinde yapılmakta ve analist veya yatırımcılarla paylaşılan bütün bilgiler aynı zamanda CCİ’nin internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

 

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekle görevlendirilmiştir. Bu bağlamda komite, yapılan tüm açıklamalara ilişkin standartları ve yatırımcı ilişkilerinin temel ilkelerini tespit eder, bu standart ve ilkeler ile bunlara uygunluğu her yıl gözden geçirir ve Yönetim Kurulu’na gerekli tavsiyelerde bulunur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak hazırladığı ve her Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısında Komite’ye sunduğu rapor komitece yönetim kuruluna da aktarılmaktadır. 2016 yılında, tarihlerine EK-1’de yer verilen beş adet komite toplantısı yapılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Yönetim Kurulumuzun 2 Eylül 2016 tarihli kararıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü Deniz Can Yücel Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiştir.

 

2016 yılı içinde bölümün gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin detaylar Şirketin 2016 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

 

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

 

CCİ’nin Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara eşit davranılmasını gerektirmekte, aynı içeriğe sahip olan bilgilerin herkese doğru ve aynı anda ulaştırılmasını öngörmektedir. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan işlemler hakkındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak değerlendirilmekte ve kişiye özel açıklama yapılmasına hiçbir zaman izin verilmemektedir.

 

Bilgiler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve basın yoluyla halka açıklanmaktadır. Pay sahiplerinin halka açık bilgilere daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 2.1 uyarınca, halka yönelik bütün açıklamalar Şirketin internet sitesinde (www.cci.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Ayrıca bütün açıklamalar Şirketin veritabanında kayıtlı olan kişilere e-posta ile gönderilmektedir. Bu veritabanı listesinde yer alabilmek için yerine getirilmesi gereken özel bir şart yoktur; yatırımcı, analist ve ilgili tarafların bu listeye girmeye yönelik bütün talepleri teşvik ve kabul edilmektedir.

 

CCİ’nin Esas Sözleşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz özel denetim isteme hakkının kullanımı konusunda TTK’nın ilgili hükümlerine uygun şekilde hareket etmektedir. 2016 yılı içinde pay sahipleri tarafından yapılmış özel denetim talebi olmamıştır.

 

2.3. Genel Kurul Toplantıları

 

Olağan Genel Kurul toplantısı, 13 Nisan 2016 tarihinde, şirketin genel merkezinde, toplantıda hazır bulunan ve beher değeri 1Kr olan 25.437.078.200 adet adi hisseden 232.949.974,959 TL itibari değerli payı elinde bulunduran pay sahiplerinin oluşturduğu %91,6’lık bir çoğunlukla yapılmıştır. CCİ’nin yerli ve yabancı pay sahipleri Genel Kurul’a bizzat ve vekaleten katılmışlardır. 18 Mart 2016 tarihinde gönderilen davetiye ile pay sahiplerine toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmiştir.

 

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 9036 sayılı ve 21 Mart 2016   tarihli nüshasında, Posta Gazetesi’nin 21 Mart 2016 tarihli nüshasında ve ayrıca CCİ’nin internet sitesi www.cci.com.tr adresinde yayımlanmıştır.

 

Toplantıdan önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı da 18 Mart 2016 tarihinde şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Bununla birlikte, 2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım önerisi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nu içeren Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı gününden 23 gün öncesinden itibaren şirket merkezimizde hazır bulundurulmuş ve Genel Kurul’a katılan ortaklarımıza basılı olarak da dağıtılmıştır. İnternet sitemizde aynı zamanda toplantılara vekâleten katılım için gerekli olan vekâlet formları da toplantıya katılımı kolaylaştırmak amacı ile hazır bulundurulmuştur.

 

Esas sözleşmemizde hüküm bulunmamakla beraber Genel Kurul Toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açıktır. 13 Nisan 2016 tarihli Genel Kurul toplantısına medya kuruluşu temsilcisi katılmamıştır. Bununla birlikte toplantıya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi temsilcisi misafir olarak katılmıştır. Toplantının açılışında bir sunum ile katılımcılara 2015 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Gerçekleştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir ve bu sorulara verilen cevaplar toplantı tutanaklarında yer almıştır. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

 

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve bu durumun sağlanamaması nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem olmamıştır.

 

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir.

 

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmamış ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir. Söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem de bulunmamaktadır.

 

Genel kurul toplantısının tutanakları ve hazirun cetvelleri toplantının yapıldığı gün içinde  “Kamuyu Aydınlatma Platformu” aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca CCİ’nin internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır.

 

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

 

Şirketin Esas Sözleşmesi oy haklarıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanımamaktadır.  Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullarda her pay için bir oy hakkı tanınmaktadır. Pay sahipleri Genel Kurullara, diğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kişilere verdikleri vekalet ile katılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarının dışında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkına sahip bulunmaktadırlar. Vekaletnamenin şekli SPK mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenerek ilan edilmektedir.

 

Şirket pay sahiplerinin oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınırken sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanması için gereken mekanizmalar oluşturulmuştur. Bu bağlamda, Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılıma ilişkin 10 no.lu Maddesinin e bendine göre, Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanmıştır.

 

Şirketimiz azlık haklarının kullandırılmasında azami özen gösterirken, esas sözleşmemiz de kanunen tanınması gereken tüm azlık haklarının kullanımını yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemektedir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamını kanunen belirlenen ölçülere nazaran genişleten bir hüküm bulunmamaktadır.

 

Şirketimizin ana hissedarları ile karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

 

2.5. Kar Payı Hakkı

 

15.04.2014 tarihli Genel Kurulda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği gerekleri doğrultusunda revize edilen 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin Kar Dağıtım Politikasında değişiklik metni kabul edilmiştir.

 

CCİ Kar Dağıtım Politikası

 

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en fazla % 50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Bu kâr dağıtım politikası; şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara tabidir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir. Yönetim Kurulu, yatırım planları ve işletme gereklerine halel gelmedikçe belirtilen orandan daha yüksek bir oranda kar dağıtımı yapılmasını Genel Kurul'un onayını almak üzere teklif etmek hakkını haizdir.

 

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

 

Kar dağıtım politikası 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

 

Şirketimizin Kar Payı Politikası hem Faaliyet Raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanırken, 2015 yılı kârının dağıtımına ilişkin detaylı açıklama ve tablolar da Şirketin 2015 yılı Faaliyet Raporunda yer almaktadır.

 

Şirketimizin 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karara istinaden, şirketimizin 2015 yılı dağıtılabilir karı üzerinden 30.015.752,00 TL, nakit temettü olarak 27 Mayıs 2016 tarihinden itibaren ortaklarımıza dağıtılmıştır.

 

1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında brüt 0,3940000 temettü ödenmiştir. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 0,1180000 TL net, diğer hissedarlara ise 0,1180000 TL brüt (0,1003000 TL net) nakit temettü ödemesi yapılmıştır.

 

2.6. Payların Devri

 

A Grubu ve B Grubu Payların devrine ilişkin hükümler Şirketin Esas Sözleşmesinde yer almaktadır. Ancak Esas Sözleşme C Grubu Payların devrine ilişkin herhangi bir sınırlama getirmemiştir. Esas sözleşme Şirketin www.cci.com.tr adresinde bulunan internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

 

BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

 

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

 

CCİ’nin kurumsal internet sitesi www.cci.com.tr adresinde yer almaktadır. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmış olan şartlara uygundur. Internet sitesinde SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II Madde 2.1 uyarınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadır.

 

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri eş anlı bir şekilde Türkçe’nin yanı sıra İngilizce olarak da KAP’ta açıklanmaktadır.

 

3.2. Faaliyet Raporu

 

Şirketimizin faaliyet raporları kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm madde 2.2.2’de yer alan bilgileri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

 

 

 

 

 

BÖLÜM IV: MENFAAT SAHİPLERİ

 

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

 

Şirketin önemli politikalarından biri, çalışanlarla ve diğer menfaat sahipleriyle ilgili her türlü soruna zamanında ve uygun çözüm bulmaktır. CCİ, ilgili konularda çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve diğer menfaat sahiplerini çeşitli yöntemler kullanarak bilgilendirmektedir.

 

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.1.2 no.lu zorunlu olmayan maddesi uyarınca oluşturulması gereken çalışanlara yönelik tazminat politikası Mart 2015’te aşağıdaki şekliyle web sitemizde de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. TAZMİNAT POLİTİKASI

 

Şirketimizde çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürüklükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi ile Coca-Cola İçecek A.Ş. İnsan Kaynakları Politika hükümleri esas alınmaktadır. Şirketimizde Toplu İş Sözleşmesi kapsamında çalışanlara ise tazminat politikasını belirlerken ve uygularken Toplu İş Sözleşmesi'nin kıdem ve ihbar tazminatı maddeleri uygulanır.

 

Kıdem Tazminatı

 

Kıdem Tazminatı; İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

 

Çalışanlara ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında Şirket Yönetmelikleri ve sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

 

İhbar Öneli ve Ücreti;

 

İhbar öneli tanınması gereken hallerde;  4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden veya sendikalı çalışanlar için ise Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen esaslar dâhilinde uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

 

Coca-Cola İletişim Hattı (0800 261 19 20) tüm tüketicilere açıktır. Tüketiciler, müşteriler ve pay sahipleri www.cci.com.tr adresindeki internet sitemizde yer alan haberleşme formlarını kullanarak da bize ulaşabilmektedirler.

 

Distribütörlerle ve diğer müşterilerle bilgi alışverişi, düzenli aralıklarla yapılan bayi toplantılarının yanı sıra çeşitli bölgelerde sorumlu personelin düzenlediği saha toplantılarıyla sağlanmaktadır. Ayrıca müşteriler ve tedarikçiler, görüşlerini, Şirketin yönetimine sözlü veya yazılı başvuruda bulunmak suretiyle iletmektedirler.

 

Gerek satın alınan malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla, gerekse sektördeki diğer gelişmelerle ve ortaklaşa yürütülen projeler çerçevesinde yapılan pilot faaliyetlerle ilgili olarak tedarikçilerle toplantılar yapılmaktadır.

 

Müşterilerimizle aramızda kurmuş olduğumuz geniş bilgilendirme ağı sayesinde, gerçek-zamanlı bilgi alışverişinde bulunabilmekteyiz. İnternetteki e-satış sistemi aracılığıyla uygulamaya konulan değişiklikler müşterilerimize derhal bildirilmekte, gerekli olduğu durumlarda eğitim verilmekte ve memnuniyet anketleri yapılmaktadır.

 

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Diğer yandan Kurumsal Yönetim Komitesi kendi tüzüğü uyarınca yönetimin iş davranış kuralları ve etik kurallara ilişkin bir sistem oluşturup oluşturmadığını gözetmekle yükümlüdür. Denetim Komitesi ise ayrıca Şirketin iş davranış kuralları ve etik kurallara uygunluğunun yönetim tarafından izlendiğini, suistimal risk değerlendirmelerinin yapıldığını, suistimal ve iş davranış kuralları ile etik kural eğitimlerinin verildiğini de gözden geçirir.

 

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

 

Faaliyetlerimiz nedeniyle etkilediğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kişi, grup ya da kuruluşların tümü paydaşlarımızdır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda aşağıda belirtilen diyalog platformlarıyla iletişim kurulmakta ve karar alma süreçlerinde bu görüşler dikkate alınmaktadır.

 

Paydaşlar

Diyalog Platformu

Çalışanlarımız

 

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Anketi, Haber Hattı, Newsletter, CokePort, Basın özetleri, CCIdea Platformu ve Inovasyon Günü, CCİ Eğitim programları, Liderlik Geliştirme Eğitimleri, Satış vb. Teşvik Programları, İtibar Araştırmaları, Fonksiyon bazında yapılan durum değerlendirme ya da servis seviyesi ölçümleme anketleri

Bayilerimiz/Satıcılarımız

Bayi toplantıları, diagnostik çalışmaları, düzenli ziyaretler, eğitim programları, fabrika ziyaretleri, bayi memnuniyeti anketi, Bayi Portalı, CCİ Satış Noktası Danışma Hattı

Hissedarlarımız

Genel Kurul Toplantıları, Internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Müşterilerimiz

Eğitimler, destek programları, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, Coca-Cola Müşteri Kervanı, Müşteri memnuniyeti anketi, CCİ Satış Noktası Danışma Hattı, Focus grup çalışmaları, Ortak İş Planlama Toplantıları

Tedarikçilerimiz

Eğitim programları, iyileştirme denetimleri, fabrika ziyaretleri, tedarikçi günleri, tedarikçi performans skorları, tedarikçi anketleri, işbirliği portalı

Yatırımcılarımız

Faaliyet raporları, yatırımcı konferansları, analist toplantıları, yatırımcı sunumu, KSS raporu, internet sitesi, webcast, Yatırımcı İlişkileri birimi, e-posta dağıtımları, özel durum açıklamaları, KAP, internet üzerinden doğrudan geribildirim formları

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Sektörel gelişime katkı için bilgilendirme, yasa ve yönetmeliklere tam uyum, altyapı yatırımlarıyla ilgili destekler, İtibar Araştırması

Sivil Toplum Kuruluşları

Proje ortaklıkları, kurumsal ve çalışan üyelikleri, konferans katılımları ve sunumları, İtibar Araştırması, Paydaş Paneli

Sendika

Sendika temsilciliği, toplu iş sözleşmesi, yönetici-temsilci toplantıları, fabrika ziyaretleri

Medya

 

Düzenli bilgilendirmeler, demeçler, destek programları, düzenli ziyaretler, internet sitesi, fabrika ziyaretleri, İtibar Araştırması

Tüketicilerimiz

Coca-Cola Danışma Merkezi, Merak Ettim Platformu, internet sitesi, bilgilendirici yayınlar, fabrika ziyaretleri, ürün etiketleri

Sektörel Gruplar

Kurumsal üyelikler, ortak işbirliği projeleri, toplantılara katılım

Toplum

CCİ Çalışan Topluma Katkı Programı, Bağışlar, internet sitesi, fabrika ziyaretleri, destek programları, gönüllü uygulamalar, Coca-Cola Danışma Merkezi, toplu iletişim araçlarıyla bilgilendirme, ürün etiketleri, reklam ve tanıtım etkinlikleri, çevre eğitimleri, toplumsal projeler, saha çalışmaları, toplantılar, anket ve görüş sunma, itibar araştırması, Merak Ettim Platformu, Kurumsal Yayınlar- Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporu

 

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

 

CCİ insan kaynakları politikası, bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak, CCİ’nin tercih edilen bir işveren olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileşme prensibini esas almaktadır:

 

 • Rekabet gücünü artıracak ana organizasyonel yetkinliklerin kurumsal olarak geliştirilmesi
 • Lider kadroların devamlılığını sağlamak üzere yeteneklerin şirkete kazandırılması ve geliştirilmesi
 • Yüksek çalışan bağlılığının ve performansın teşvik edilmesi
 • Farklılıkları bir arada tutabilen ve bu zenginlikten faydalanabilen ortak bir şirket kültürünün inşa edilmesi

 

CCİ olarak, işgücü ihtiyacının planlanmasından başlayarak işe alım ve yerleştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynakları sistemleri sürekli gelişimi ve üstün performansı sağlama, teşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde işletilmektedir.

 

Bu kapsamda, çalışan gelişimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalışanlarımızın yıllık bireysel hedefleri içinde yer almaktadır ve bu doğrultuda performansları ölçülmektedir.

 

Gelişim ve yüksek performans için sadece bilgi, beceri gelişimi değil, bunun yanı sıra yetkinlik gelişimi de ön plana çıkartılmaktadır.

 

CCİ olarak, başarı ve sonuç odaklı, yenilikçi, ekip çalışmasına yatkın, çeşitliliği takdir eden ve destekleyen, problem çözebilen, müşteri ve kalite odaklı yetenekleri aramıza katmayı, var olan çalışanlarımızı bu yetkinlikler doğrultusunda geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

 

Sürekli gelişim ve yüksek performans için çalışanlarımızın gözünde açık, adil, duyarlı, geliştiren, çalışanların maddi ve manevi haklarını koruyan ve onların görüş ve önerilerini dinleyen bir şirket olmanın çok önemli olduğuna inanmaktayız.

 

Bu amaçla, tüm insan kaynakları politika ve prosedürleri tüm çalışanlarımıza açık bir platformda yayımlanmakta, şirket içi açık pozisyonlar çalışanlara duyurulmakta, düzenli olarak gerçekleştirilen iç müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığı anketleri ile çalışan görüş ve önerileri düzenli olarak toplanmakta, gelişim alanlarına ilişkin aksiyon planları çalışılıp uygulanmakta, tüm çalışanlarımız e-öğrenme platformuna erişerek gelişim alanlarına göre eğitimleri alabilmekte, açık kapı toplantıları ve insan kaynakları bilgilendirme toplantıları gibi uygulamalarla çalışan ve yönetim ekibi arasındaki iletişim sağlanmaktadır.

 

Türkiye operasyonunda, çalışanlara, aşağıdaki komitelerde üye olmak suretiyle, temsil edilme olanağı sağlanmaktadır:

 

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi: Komite, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda, iş ortamındaki riskleri değerlendirmek, CCİ iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulandığını takip etmek, çalışanlara bu konuda yol göstermek ve yönetmeliklerin bu konuda öngördüğü diğer çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Çalışanlar bir sendika temsilcisi (ilgili tesis sendikaya üye ise), ustabaşı pozisyonundaki bir temsilci ya da bir İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu tarafından temsil edilmektedirler. Çalışan temsilcileri, işyerindeki sağlık ve emniyet kontrollerine katılmakta, kontrolleri takip etmekte, önlem talebinde ve önerilerde bulunmakta, işçileri özellikle sağlık ve emniyet olmak üzere benzeri konularda temsil etmektedirler. Çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalara katılımı, bir “İş Güvenliği Kültürü” oluşturmak ve sürdürmek üzere en üst düzeyde teşvik edilmektedir.

 

 • Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesi: Çalışanların, Şirket doktorunun beslenme önerisine göre, yemek servisinin kalitesini artırma ve günlük menü seçimi konusundaki görüşlerini almak üzere kurulmuştur. Çalışanlar, bir İnsan Kaynakları veya İdari İşler Sorumlusu tarafından ya da ilgili tesis sendikaya üye ise sendika temsilcisi tarafından temsil edilmektedirler.

 

 • Disiplin Kurulu: Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlar için ilgili işyerlerinde sözleşme doğrultusunda oluşturulmuş Disiplin Kurulları mevcuttur. Bu kurul biri başkan olmak üzere 2 işveren ve 2 sendika temsilcisinden oluşur. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında belirlenmiş yasak hareketlere ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek üzere toplanır. Toplu İş Sözleşmesi kapsamı dışındaki tüm çalışanlar için Kademeli Disiplin Prosedürü doğrultusunda oluşturulmuş Merkezi Disiplin Kurulu mevcuttur. Kurulda Hukuk Direktörü ve İnsan Kaynakları Direktörü de yer almaktadır. Disiplin Kurulu İş Etiği Kodu başta olmak üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği, şirket politika ve prosedürleri ile ilgili ihlallere ilişkin değerlendirme yapmak ve karar vermek üzere toplanır. Alınan kararlar Türkiye Genel Müdürü tarafından onaylanır.

 

 • Kaza Değerlendirme Komitesi: Şirket aracıyla trafik kazasına karışan bir çalışanın sorumluluğunu değerlendirmek amacıyla kurulmuştur. Komite İK departmanı temsilcileri, çalışanın yöneticisi ve Filo Yönetimi Temsilcisinden oluşmaktadır. Komite durumu değerlendirir ve Araç Kaza Politikasında yer alan şartların uygulanma kararını verir.

 

Yukarıda açıklanmış olan komitelere ek olarak, sendikaya üye olan her tesiste, yetkili sendika temsilcileri iş barışının sürekliliği için İş Mevzuatı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunmakta ve bu doğrultuda aşağıdaki sorumlulukları üstlenmektedirler:

 

 • İşyerinde işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma uyumunu korumak ve geliştirmek;
 • İşçilerin talep ve şikayetlerini dinlemek,  bu talep ve şikayetlere ilişkin işverenle işbirliği içinde çözüm üretmek;
 • İşçilerin haklarını ve çıkarlarını korumak;
 • Toplu İş Sözleşmesinde açıklanmış olan çalışma şartlarının uygulanmasına yardımcı olmak;
 • İlgili mevzuatın kendisine yüklediği bütün diğer sorumlulukları yerine getirmek.

 

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

 

CCİ’nin en değerli varlığı "Coca-Cola" markası ve bu markayı yaratan çalışanlarıdır. Bu marka, dürüstlüğe ve güvenilirliğe bağlı saygınlık gibi en önemli nitelikleri temsil etmektedir. Bu saygınlık, ortak değerlerden ve özellikle Şirketin faaliyetlerini mümkün olan en iyi şekilde sürdürme konusundaki titizlikten kaynaklanmaktadır.

 

CCİ’nin Etik Kodları 30 Nisan 2013 tarihinde güncellendi. CCİ’nin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli olacak şekilde kapsamı genişletildi. Etik ve Uygunluk Komitesi oluşturularak CCİ Etik ve Uygunluk Yöneticisi ile Yerel Etik ve Uygunluk Yöneticileri atandı. Buna ilaveten, yeni etik iletişim kanalları ve bağmsız bir üçüncü kişi tarafından yönetilen internet sitesi ve telefon hattı oluşturuldu.

 

Şirket, faaliyet gösterdiği bölgelerdeki sosyal, çevresel ve ekonomik etki ve faaliyetlerini uluslararası raporlama standartlarında hazırladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ile ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde paylaşmaktadır. (Şirketin detaylı Sürdürülebilirlik Raporları’na www.cci.com.tr adresinden ulaşılabilir.)

 

Şirket, The Coca-Cola Company ile birlikte kurumsal sorumluluğu; çalışanlarına, topluma, paydaşlarına, çevreye kattığı değer ve kendi geleceğine yaptığı yatırımın temeli olarak görür. Faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin odak noktalarını, su yönetimi, sürdürülebilir ambalajlama, enerji verimliliği ve iklim değişikliği ile mücadele oluşturur. Coca-Cola Sistemi, Şirketin faaliyette bulunduğu ülkelerde toplumun kültürel ve sosyal gelişimine, özellikle yaşam şartlarına ve kalitesine katkıda bulunan projeleri geliştirmekte ve desteklemektedir. Bu çerçevede CCİ, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çevre sorunlarına toplumsal refahı gözeten sürdürülebilir çözümler üretmektedir.

 

Şirket esas sözleşmemizde belirlendiği gibi vergi öncesi karımızın bir kısmını Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na aktarmaktayız. 1979 yılında kurulan Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı; eğitim, sağlık ve sosyal yardım alanlarında faaliyet gösteren, hastaneden, sağlık merkezine, çeşitli eğitim kurumu binalarının yapımından onarımına, spor kompleksleri inşaasından ilgili alanlarda yaptığı bağışlara kadar 50’den fazla projeyi tamamlamış bir kurumdur.

 

4.5. Sürdürülebilirlik

 

Yıllık satış hacmi 1 milyar ünite kasayı aşan bir Coca-Cola şişeleme şirketi olarak, işimizin çevre ve toplum üzerindeki etkisinin farkındayız. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik alanındaki gayretlerimizi günlük iş akışımıza daha iyi bir şekilde entegre edebilmek için sürekli çalışıyoruz. Yayınladığımız 8. Sürdürülebilirlik Raporu’na, Pakistan’ın tüm verilerini dahil ederek raporun kapsamını genişlettik. Pakistan’ın dahil edilmesiyle birlikte, raporun kapsamı CCİ’nin toplam üretim hacminin %87’sine, 31 Aralık 2015 itibariyle çalışan sayısının ise %80’ine ulaştı.

 

2009 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamamızdan bu yana, sözleşmedeki on prensibi titizlikle destekliyoruz. Buna bağlı olarak, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki politika ve uygulamalarımızı iyileştirmek için büyük gayret gösteriyoruz. Bu prensipleri işimize daha da fazla adapte ederek performansımızı etkin bir şekilde izlemeyi hedefliyoruz. Sağlık ve güvenlikle ilgili veriler de CCİ yönetimi tarafından düzenli olarak takip edilmekte ve yönetim kuruluna raporlanmaktadır. Altın Güvenlik Kuralları farkındalığı, güvenlik programları, sağlık ve güvenlik eğitimlerinin de katkısıyla Gün Kayıplı Kaza sayısı 2014-2016 arasında %26 düştü.

 

Gayretlerimizin bir sonucu olarak, CCI 2013 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi 100 Endeksi’nde yer alıyor. 2015 yılında da Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ni oluşturan 29 şirketten biri olan CCİ, 2016 yılında ikinci kez bu endekse dahil oldu. Bu arada, 2011 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği Programı’na raporlama yapıyoruz. CCİ, 7. CDP İklim Değişikliği Raporu ile CDP Türkiye İklim Değişikliği Liderleri’nden biri olarak tanındı. CCİ 2016 yılında ayrıca, CDP Su Programı’na üçüncü CDP Su Raporunu sundu. 2014-2015 döneminde CCI operasyonlarında su kullanım oranı %5,6, enerji kullanım oranı ise % 2,8 geriledi.

Sürdürülebilirlik performansımızı daha ileri taşımak için gösterdiğimiz çabalar bazı önemli uluslararası kuruluşlar tarafından da tanındı. CCİ, AA derecelendirmesiyle küresel içecek şirketleri arasında dördüncü sırada yer alarak MSCI Küresel Sürdürülebilirlik Endeksleri ve Global SRI endeks serilerine dahil oldu. CCİ ayrıca Aralık 2016’da oluşturulan FTSE4Good Emerging Index’e de dahil olmaya hak kazandı.

 

BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU

 

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

 

Şirket, Genel Kurulda seçilmiş 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. CCİ’nin Yönetim Kurulu, 7’si A Grubu pay sahiplerince, 1’i B Grubu pay sahiplerince atanan ve 4’ü bağımsız toplam 12* üyeden oluşmaktadır.

 

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıda isimleri verilen üyelerden oluşmaktadır:

 

Tuncay Özilhan                              Başkan                     (İcracı olmayan)

Galya Frayman Molinas                Başkan Yardımcısı (İcracı olmayan)

Burak Başarır                                  Üye                           (İcracı – Genel Müdür)

Robin Michael Goetzsche*                       Üye                           (İcracı olmayan)

Mehmet Hurşit Zorlu                      Üye                           (İcracı olmayan)

Dr. R. Yılmaz Argüden                   Üye                           (İcracı olmayan)

Armağan Özgörkey                        Üye                           (İcracı olmayan)

Salih Metin Ecevit                          Üye                           (İcracı olmayan)

Ahmet Cemal Dördüncü               Üye                           (Bağımsız)

Hamit Sedat Eratalar                      Üye                            (Bağımsız)

Mehmet Mete Başol                                   Üye                           (Bağımsız)

İzzet Karaca                                     Üye                           (Bağımsız)

 

*Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2017 tarihli ve 5 no’lu kararıyla, Yönetim Kurulu üyelerimizden (A) Grubu hisselerin çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak seçilmiş olan Sayın Robin Michael Goetzsche’in istifa etmiş olması nedeniyle Şirketimiz imza sirkülerindeki 1. Derecede imza yetkisinin iptaline ve imzanın iptali için gerekli resmi işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu üyeleri 13 Nisan 2016’da yapılan genel kurul toplantısında 1 yıl müddetle ve 2016 yılı faaliyet neticelerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken yönetim kurulu yapılandırmalarına ilişkin olarak ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulamaması durumunda Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitenin görevlerini yerine getirebileceğinden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim ve pay sahipleri de dahil olmak üzere bağımsız üyelik için gösterilen ve Ahmet Cemal Dördüncü, Hamit Sedat Eratalar, Mehmet Mete Başol ve İzzet Karaca’dan oluşan aday tekliflerini, adayların bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususunu dikkate alarak değerlendirmiş ve buna ilişkin değerlendirmesini 2 Mart 2016 tarihli raporuyla Yönetim Kurulu onayına 3 Mart 2016 tarihinde sunmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları da mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanlarını aday gösterildikleri esnada Kurumsal Yönetim Komitesi’ne vermişlerdir.

 

Tüm bağımsız üyelerin mevzuat, esas sözleşme ve tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin yazılı beyanları aşağıdaki gibidir:

 

Coca-Cola İçecek A.Ş.’de;

 

 • Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

 

 • Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

 

 • Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

 

 • Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

 

 • 12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
 • Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

 

 • Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

 

 • Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

 

 • Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

 

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin bağımsızlık beyanları ve Şirket dışındaki görevlerini de içerecek şekilde özgeçmişleri hem 2016 yılı faaliyet raporunda hem de Şirketimizin internet sitesinde mevcuttur.

 

Şirketçe, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında üstlenebilecekleri diğer görevlerle ilgili olarak herhangi bir sınırlama uygulanmamaktadır.

 

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen kişiler tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiştir.

 

2016 yılında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kadın üye hâlihazırda yalnızca Sn. Galya Frayman Molinas olup, önümüzdeki yıllarda Yönetim Kurulu’nda bu oranın Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.9. maddesine belirtilen % 25’ten az olmamak kaydıyla kadın üyelerin sayısının artırılması, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na tavsiye olarak iletilmiş olup bu yönde çalışmalar devam etmektedir.

 

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

 

Yönetim Kurulu toplantılarının usulü ve sıklığı, toplantı ve karar nisabı, Kurul kararlarına itirazda bulunma yöntemi ve Kurul kararlarının geçerliliğine ilişkin hususlar, Esas Sözleşmede açıkça belirtilmiştir.

 

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, önceki Kurul toplantısında, gelecek kurul toplantısında tekrar görüşüleceği karara bağlanan konulardan ve Şirketin üst yönetiminin belirlediği konulardan oluşmaktadır.  Herhangi bir kurul üyesi, üst yönetime bildirmek suretiyle gündeme başka konuları da ekleyebilir. Kurulca görüşülmesi gerekli olan konular Mali İşler Direktörüne iletilir ve gelecek toplantının gündemini oluşturmak amacıyla bir araya getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarının tarihleri yılın başında saptanır ve üyelere bu toplantıların tarihleri bildirilir. 

 

Yönetim Kurulu yılda yaklaşık beş kez olağan toplantı yapmaktadır, ancak bununla birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri olağanüstü durumların ortaya çıkması üzerine ve gündemdeki önemli konularla ilgili olarak karar almak üzere de toplanabilir. Başkan, Başkan Yardımcısı ve her Kurul üyesi, toplantıdan en az on beş (15) gün önce diğer bütün kurul üyelerine ihbarda bulunmak suretiyle, kurulu toplantıya çağırma ve/veya ilgili toplantının gündemine, ele alınmasını istediği konuları ekleme hakkına sahiptir. Bu toplantılara ilişkin davetiyelerin faks ile gönderilmesi, arkasından davetiyenin aslı, yazılı alındı makbuzu karşılığında kurye ile ya da taahhütlü posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Kurul Üyeleri davetiye alma haklarından yazılı olarak feragat edebilirler. Kurul toplantıları, Şirket merkezinde ya da Kurulun karar nisabının sağlandığı bir olağan toplantıda karar verebileceği Türkiye içindeki veya dışındaki başka bir yerde düzenlenir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4 sayılı Maddesine uygun olarak bir toplantı yapmaksızın karar alabilir. Şirketin Esas Sözleşmesinde belirtilmiş olan toplantı ve karar nisabı bu kararlar için de geçerli olacaktır. 2016 yılında 5 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır.

 

Yönetim Kurulu sekreterliği pozisyonu Şirketin Hukuk Baş Müşaviri tarafından gerçekleştirilmektedir. Toplantılar sırasında yöneltilen bütün sorular ve ele alınan bütün konular toplantı tutanaklarına kaydedilmektedir.

 

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 faaliyet dönemi içinde yapılan beş toplantıya katılım oranı %96 seviyesinde gerçekleşirken üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen Üyelerin görüşleri diğer Üyelere bildirilir. 

 

Toplantı tutanaklarında yer alan ve ticari sır niteliğinde olan bilgiler kamuya açıklanmaz. Ancak karara bağlanan bütün önemli konular bir özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

 

Kurul Üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı da dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

 

Şirketimizin her türlü ilişkili taraf işlemleri Yönetim Kurulu kararları Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile yürütülmektedir. 2016 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tarif edildiği şekilde önemli kapsamına giren bir işlem bulunmamakla birlikte bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara iştirak etmişlerdir. 

 

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı sigortamız bulunmakta ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirket sermayemizin %25’ini aşmaktadır. Toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket yönetiminin alacağı karar doğrultusunda belirlenmekte olup şu an için limitin mevcut seviyelerde seyredeceği öngörülmektedir.

 

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

 

CCİ Yönetim Kurulu altında faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır.

 

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 21 Temmuz 2004 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2016 tarihinde aldığı karar uyarınca, Denetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Mete Başol, üyeliğine ise Hamit Sedat Eratalar tayin edilmişlerdir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

CCİ’nin 31 Temmuz 2008 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinden bir “Kurumsal Yönetim Komitesi” oluşturulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2016 tarihinde aldığı karar uyarınca, Komitenin başkanlığına Hamit Sedat Eratalar, üyeliklere ise Mehmet Hurşit Zorlu, Recep Yılmaz Argüden ve Çiğdem Güres Erden getirilmişlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevinden ayrılan Çiğdem Güres Erden’in yerine 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle Deniz Can Yücel atanmıştır.

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

CCİ Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarihli kararıyla kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2016 tarihinde aldığı karar uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliklerine ise Salih Metin Ecevit, Mehmet Hurşit Zorlu ve İzzet Karaca tayin edilmişlerdir.

 

4.5.3 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca ve 23 Mayıs 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Yine ilkelere uygun olarak Şirket Genel Müdürü komitelerde yer almamaktadır. Sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübelerinin yer aldıkları her iki komiteye de fayda sağlayacak olması nedeniyle iki komitede görev yapan Mehmet Hurşit Zorlu ve Hamit Sedat Eratalar dışındaki hiçbir komite üyesi birden fazla komitede görev almamaktadır.

 

Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

 

 

Bağımsız Üye mi?

İcracı Üye mi?

Denetim Komitesi

 

 

Mehmet Mete Başol – Başkan

Evet

Hayır

Hamit Sedat Eratalar -– Üye

Evet

Hayır

Kurumsal Yönetim Komitesi

 

 

Hamit Sedat Eratalar - Başkan

Evet

Hayır

Mehmet Hurşit Zorlu – Üye

Recep Yılmaz Argüden - Üye

Hayır

Hayır

Hayır

Hayır

Deniz Can Yücel – Üye

Hayır

Evet

Riskin Erken Saptanması Komitesi

 

 

Ahmet Cemal Dördüncü - Başkan

Evet

Hayır

Salih Metin Ecevit – Üye

Hayır

Hayır

Mehmet Hurşit Zorlu – Üye

Hayır

Hayır

İzzet Karaca - Üye

Evet

Hayır

 

Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmesi Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ekinde sunulmaktadır (EK-1). 

 

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

 

CCİ’de, Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi, Şirket Yönetiminin sorumluluğunda ve kontrolündedir. Yönetime bu konularda güvence vermek ve danışmanlık yapmak amacıyla faaliyette bulunan Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonu, Risklerin Erken Saptanması Komitesi’ne doğrudan rapor etmektedir.

 

CCİ Üst Yönetimi, Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirlemekte ve bunları şirketimizin risk iştahına uygun olarak yönetmektedir. Kurumsal Risk Yönetimi, CCİ’nin iş stratejilerini belirlemek amacıyla oluşturulan, şirketin tüm çalışanları tarafından etkilenen ve şirket uygulamalarının tamamını kapsayan sistematik ve disiplinli bir süreçtir.

 

Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonunun koordinasyonu ile şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskler yönetimin değerlendirmesine sunulmakta ve öncelikli olarak takip edilmesi gereken riskler belirlenmektedir. Öncelikli riskler ve bu riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planları Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Riskleri Erken Teşhis Komitesi ile paylaşmaktadır. Stratejik iş planları ile entegre olan bu sürecin yönetimi ve sürekliliği Kurumsal Risk Yönetimi yazılımı ile desteklenmektedir.

 

Risklerimizi yönetmek amacıyla kullanılan bir takım metotlar aşağıdaki gibidir;

 

 • Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan SAP sistemi bu amaçla kullanılan etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.

 

Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.

 

 • Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.

 

 • Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

 

 • Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü durumlar da anında izlenerek nedenleri araştırılmakta olup riski minimize edici tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.

 

İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Yönetimi’ne raporlamaktadır:

 

 • Finansal ve Operasyonel Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği
 • Operasyonların etkinliği ve verimliliği
 • Şirket varlıklarının korunması
 • Kanun, düzenleme ve sözleşmelere uygunluğun sağlanması

 

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

 

Şirketin vizyonuna ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık Stratejik Faaliyet Planları kapsamında belirlenmektedir. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

 

5.6. Mali Haklar

 

13 Nisan 2016 tarihli CCİ Olağan Genel Kurul toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 01.04.2016 – 31.03.2017 dönemini kapsamak üzere yıllık toplam net 84.000.-TL ücretin aylık bazda ödenmesine karar verilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Üyelerine verilen başka bir ücret veya hak mevcut değildir. Yönetim Kurulu Üyelerinin hak kazandığı ücretler ve menfaatler, gösterdikleri performanslara göre belirlenmemektedir. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri ve Yöneticiler Yönetici Sorumluluk Sigortasına sahiptirler.

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ve Tüm Yöneticilerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara karşı var olan “Yönetici Sorumluluk Sigortası” toplam tutarı, 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirket sermayemizin %25’ini aşmaktadır.

 

CCİ, herhangi bir Kurul Üyesine borç veya kredi vermemiştir ya da bir üçüncü şahıs aracılığıyla kişisel borç verdiği bir kişi ve üçüncü şahsın menfaatine olmak üzere verdiği, tazminat gibi herhangi bir teminat veya garanti mevcut değildir.

 

4.6.2 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınması gerekmektedir. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan CCİ Ücretlendirme Politikası web sitemizde yayınlanmaktadır.

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayrımına yer verilecek şekildedir.  

 

 

EK-1

 

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

 

Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde yapılan Başkan ve üye seçimleri sonrası 15 Nisan 2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile;

 

 • Denetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Mete Başol, üyeliğine ise yine bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Hamit Sedat Eratalar,
 • Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Hamit Sedat Eratalar, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet Hurşit Zorlu, Recep Yılmaz Argüden ve Çiğdem Güres Erden, (görevinden ayrılan Çiğdem Güres Erden yerine 2 Eylül 2016 tarihi itibariyle Deniz Can Yücel atanmıştır.)
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı’na bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu üyelerimiz Mehmet Hurşit Zorlu, Salih Metin Ecevit ve bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Karaca’nın getirilmesine karar verilmiştir.

 

Yukarıda bahsedilen üç komitenin görev alanları ve çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelikler de yeni Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak güncellenerek 30 Nisan 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Yönetmelikle Şirketimizin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 

2016 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi Yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermişlerdir. 

 

2016 yılında çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen, kendi Yönetmeliklerinde belirtilen ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde;

 

 • Denetim Komitesi 17 Şubat 2016, 17 Mayıs 2016, 28 Haziran 2016, 22 Eylül 2016 ve 1 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
 • Kurumsal Yönetim Komitesi 23 Şubat 2016, 25 Mayıs 2016, 26 Temmuz 2016, 10 Ekim 2016 ve 6 Aralık 2016 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
 • Riskin Erken Saptanması Komitesi 23 Şubat 2016, 26 Temmuz 2016 ve 1 Aralık 2016 tarihinde olmak üzere üç kez

 

toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmuşlardır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde toplam 6 defa iki aylık raporlarla Yönetim Kuruluna sunmuştur. Buna göre;

 

 • Her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınması yanında iç kontrol sisteminin etkin olarak uygulanmasından da sorumlu olan “Denetim Komitesi”, iç denetim ve iç kontrol sistemine ilişkin görüş ve önerileri de dahil olmak üzere sorumlu olduğu konulardaki tüm önerilerini Yönetim Kuruluna iletmiştir.
 • Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak üzere kurulan “Kurumsal Yönetim Komitesi” Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmiş, Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmiştir.
 • Kuruluşundan itibaren yıl boyunca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapan “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, Şirketin Risk yönetim sistemlerini de Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği’ne uygun olarak gözden geçirmiştir.
adinteractive