Yatırımcı İlişkileri

Kişisel Verilerin Korunması

Keşfet

Kişisel Verilerin Korunması

VERİ SORUMLUSU

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi, Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ve Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi (bundan böyle birlikte “Şirketler” veya “biz” olarak anılacaktır) tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Şirketimizin her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında eğer var ise kişisel verilerinizin de Kanunun çizdiği çerçevede işlenecek olduğunu belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizi, aksi kanunda öngörülmedikçe, bu verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe işleyip saklıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Veri sorumlusu sıfatıyla sizlerden faaliyetlerimiz kapsamında veya yasal zorunluluk olarak alınması gereken bilgilerin yanı sıra, bizimle web sitemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal sorumluluk projelerimiz yahut kampanyalarımız gibi mecralar aracılığı ile yazılı ve sair yollarla paylaştığınız kişisel verilerinizi; Şirketlerimizin iş planlarının belirlenmesi ve uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, müşteri talep, memnuniyet ve şikâyet süreçlerinin yönetimi, Şirketlerimizin faaliyet merkezlerinin güvenliğinin temini gibi sebeplerle birlikte hem ürünlerimizin sizlere önerilerek kullanımınıza sunulabilmesi hem de vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmet sebebiyle ve sunduğumuz hizmetlerin doğasından kaynaklanan gereklilikler ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işliyoruz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketler yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi şu kişilerle paylaşabilir:

 • Şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmek için hizmet sunan iş ortaklarıyla,
 • Şirketler adına kişisel veri işleyen 3. kişi hizmet sağlayıcılarla
 • Diğer 3. kişilerle, gerekli olduğu ölçüde şu amaçlarla: (i) idari taleplere, mahkeme kararına ya da kanuna uymak; (ii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak; ve (iii) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak.
 • Şirketlerimizin ya da varlıkların tamamının ya da bir kısmının satılması ya da transfer edilmesi durumunda (Şirketin yeniden yapılanması, ayrılması, tasfiye olması ya da varlıkların paraya dönüştürülmesi dâhil) kişisel verilerinizi transfer edebiliriz.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca bize başvurarak;
 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile OSB Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 34776 Ümraniye, İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, yazılı olarak ulaştırabilir ulaştırabilir veya cocacolasatisvedagitim@hs03.kep.tr, cocacolaicecek@hs03.kep.tr, mahmudiyekaynaksuyu@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2021.